top of page

Настоящата Политика за поверителност дефинира начините за събиране, обработване и защита на личните данни на клиентите, доставчиците, контрагентите, кандидатстващите за работа в и други лица, предоставящи личните си данни на “Карпедиеми” ЕООД
(наричано за краткост „Дружеството“), ЕИК 207320040. Това включва лични данни, които се събират чрез нашата уебстраница (www.carpediemy.com), по телефона, лично, по електронна поща, чрез свързани социални медийни приложения, чрез изпращане и
получаване на данни от корпоративни клиенти, доставчици, контрагенти и партньори на Дружеството. Тази политика разяснява също Вашите права относно личните Ви данни и как можете да упражнявате тези права. Когато събираме лични данни, следваме принципите за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Стремим се да
обработваме само лични данни, които са от съществено значение и са необходими за целите на нашата дейност.


I. Кои сме ние
Сайтът www.carpediemy.com се използва за търговската дейност на “Карпедиеми” ЕООД, ЕИК 207320040, email: cd@carpediemy.com. В настоящия документ “Карпедиеми”, Carpediemy, „ние”, „нас” или „наш” се отнасят до „Карпедиеми” ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни.
Лице по защита на личните данни:
Деница Димитрова
гр. Първомай, ул. “Перуника” 7
cd@carpediemy.com


II. Категории лични данни, които събираме и обработваме
1. Когато посещавате нашия сайт, изпращате запитване или се записвате в нашия мейлинг лист, данните, които можем да получим от Вас, са: име и фамилия, имейл, IP адрес, телефонен номер и всички други данни, които потребителят доброволно въвежда, както и „бисквитки“ (cookies), съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies).
2. При регистрация и участие в курс, Ваши лични данни и данни на регистрирани от Вас лица, които можем да получим и обработим, са:
● име, презиме и фамилия на курсист;
● име, презиме и фамилия на законен представител на курсист, ако последният е на
възраст под 18 години;
● телефон на курсист/ законен представител;
● имейл на курсист/ законен представител;
● ЕГН на курсист / законен представител;
● банкова сметка, когато извършите плащане по банков път;
● релевантна информация за здравния статус на дете-участник в курс или събитие;
● данни, събирани чрез „бисквитките“ през нашата интернет страница, съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies), и всички други данни, които Вие доброволно въвеждате при регистрацията.
3. Други лични данни, които ни предоставяте – лични данни, съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас.
4. Лични данни на лица, свързани с корпоративни клиенти, партньори или доставчици – имена, телефон, ел. адрес и заемана в компанията позиция.
5. Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайта - При посещение на сайта на Дружеството ние събираме адреса на Вашия интернет протокол (IP); информация за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и версии на  браузъра; информация за използваната операционна система и платформа; информация за Вашето посещение, включително URL, които преминават към, през и от нашия сайт.
6. Нашите интернет страници, посочени по-горе, използват „бисквитки“ и социални приставки, за да функционират по-добре и ефективно. При посещение на сайта те събират ограничен набор от информация автоматично. За да научите повече за
информацията, която се събира, както и за начините да контролирате това, прочетете Политиката ни за „бисквитки“.
7. Лични данни, обработвани за целите на подобряване на клиентското обслужване и за реклама:
● С цел подобряване на нашите услуги и качеството на обслужване от нашите служители, обработваме лични данни, съдържащи се във форми за обратна връзка от клиенти (вкл. на родители/настойници), клиентски анкети и допитвания, данни от похвали и оплаквания.
● За целите на директен маркетинг (в случай че сте ни предоставили съгласие), “Карпедиеми” ЕООД използва Ваши данни за контакт, за да Ви информира за услуги, предлагани от Дружеството и да Ви предостави информация за кампании.
В случай че не желаете да се свързваме с Вас с тази цел, можете да се откажете по всяко време, както е посочено в раздел „Какви са Вашите права“.
● За целите на маркетинга и на търговската дейност на Дружеството ние обработваме и публикуваме снимки и видеозаписи с Вашето лице или изображение (в случай че сте ни предоставили съгласие).
8. Лични данни на лица, които не са клиенти на Дружеството. В определени случаи “Карпедиеми” ЕООД обработва лични данни на физически лица, които не са клиенти на Дружеството, например:
● От кандидати за работа събираме следните лични данни: имена, дата на раждане, имейл, адрес, снимка, данни за образователния и професионалния опит, данни, посочени от кандидатстващия в автобиографията.
● За лицата, наети по трудови и извънтрудови отношения от ”Карпедиеми” ЕООД, събираме и обработваме всички данни, необходими за сключване и изпълнение на договорите, поддържането на трудови досиета, изплащане на възнаграждения, упражняване на правата по трудовото правоотношение, упражняване на правата при временна неработоспособност и трайно намалена работоспособност, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, прилагайки
законодателството.
При регистрация и заявки за услуги през интернет страницата и през профилите ни в  социалните мрежи за лица под 16 години, съгласието за обработка на личните данни трябва да е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.
За всички предоставени лични данни лицето, което собственоръчно въвежда/ предоставя данните, носи отговорност за тяхната достоверност.


III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?
Обработката на лични данни от Дружеството винаги е свързана с услуга или е поискана от субекта на данните към настоящия момент, или в предходен момент. Ние обработваме Вашите данни със следните цели:
● За да приемем Вашата заявка за курс/ събитие;
● За да подготвим платежни документи;
● Ако сте заявили желание, за да Ви изпращаме информация по имейл. Винаги
можете да се отпишете;
● За да Ви издадем сертификат;
● За да комуникираме чрез Вас по телефон, имейл или лично, след като Вие се
свържете с нас;
● за да Ви идентифицираме.
Когато е приложимо, използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на уебстраницата ни и приложенията в нея, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне на съдържание, за подобряване на сайта ни.
В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания да обработваме Ваши лични данни, може да са едно или няколко от изброените:
● за подготовка и изпълнение на договор за услуга, сключен между “Карпедиеми” ЕООД и Вас
● за да Ви предоставим заявената услуга на Вас или на друг потребител на сайта или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (например заявка за абонамент, изпращане на бюлетин);
● за предоставяне, управление, изпълнение и фактуриране на заявени от клиента
услуги;
● при задължително обработване на данни по силата на законово задължение, включително задължения за сътрудничене с и предаване на данни на държавни органи и институции;
● за защита на наш легитимен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и
следователно, да подобрим своите услуги); да рекламираме нашите услуги; за защита на нашите права и законни интереси при събиране на вземания, произтичащи от договорни споразумения, сключени от и между нас и субекти на данни;
● за обработка на препоръки, оплаквания и друга комуникация с клиенти;
● за да Ви предоставим услуга на основание сключен между Вашия работодател и “Карпедиеми” ЕООД договор за корпоративно обучение.
Ако ни предоставите Вашето съгласие, ние обработваме Вашите данни за маркетингови цели – да Ви изпращаме информация за нашите услуги и кампании.
Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да промените настройката за получаване във Вашия профил или да натиснете линка за отписване от самия бюлетин.Ако Вашето съгласие бъде оттеглено, няма да използваме данните Ви за
посочените цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено.
В случай че сте регистриран като курсист в “Карпедиеми” ЕООД от работодателя Ви във връзка с изпълнение на договор между Вашия работодател и ”Карпедиеми” ЕООД за корпоративно обучение, Вашите данни ни се предоставят от Вашия работодател и се
обработват от нас на основание и във връзка с изпълнение на сключения с Работодателя Ви договор за целите на обучението.


IV. Получатели на Вашите лични данни
Защитата на личните данни и сигурността са интегрирани във всички организационни процедури. Това включва работа единствено с доверени партньори.
“Карпедиеми” ЕООД поддържа плащания по банков път и работи само с електронни фактури. За целта Вашите лични данни за издаване на електронна фактура (имена; ЕГН и адрес, когато се предоставят по Ваше желание) се споделят и трансферират в системата на доставчик за издаване на електронни фактури.
Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доверени доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и
управление на Вашите контакти и въпроси.
Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси или да подобрим своите услуги. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест
без да даваме директна идентификация.
Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат и предоставят услугите, за които сме ги наели.
Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай че:
● Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни, с цел спазване на законово задължение, прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; за защита на правата, собствеността или безопасността на “Капедиеми” ЕООД, нашите клиенти и служители; във връзка с договорни и легитимни интереси;
● Ако сте дали своето съгласие за това;
● При други обстоятелства, ако имаме законово право да правим това;
Повече информация относно това с кого и в какви случаи споделяме Ваши лични данни можете да получите след запитване на посочените по-горе контакти.


V. Колко дълго пазим Вашите лични данни
Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите, за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови и договорни задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.
За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:
● Когато се регистрирате и подадете заявка за услуга и в случай че не се запишете за курс, запазваме Вашите данни за срок от една година. След изтичане на този срок, данните ви от профила се анонимизират/ псевдонимизират;
● Когато сте дали съгласието си за маркетингови цели, съхраняваме Вашите лични данни докато се отпишете или поискате да Ви отпишем.
● Когато имате договорни отношения с нас, данните се съхраняват съгласно българското законодателство за данъчни и счетоводни цели, както и за да можем да управляваме своите правни претенции за срок от 10 години след прекратяване на договорните ни
отношения с Вас (срокът за съхранение започва да се отчита наново след прекратяване на отношенията ни за всяка следваща услуга, за която имаме договорни отношения с Вас);
● Когато на компютъра има cookies, ги пазим докато е необходимо за изпълнение на целите им съгласно политиката на “Карпедиеми” ЕООД за употреба на „бисквитки“.
Следва да имате предвид, че по време на висящо съдебно и/или извънсъдебно производство предоставените ни и съхранявани данни могат да бъдат последващо обработвани за целите на тези производства.


VI. Вашите права
Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация относно обработваните Ваши лични данни, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп). Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).
Можете да поискате да ограничим обработката на данните Ви, ако:
● оспорвате верността на данните – ограничението ще се прилага за времето, необходимо за проверка на точността на данните;
● обработката на данните Ви е незаконна, но отказвате да ги изтрием и вместо това желаете ограничаване на обработката;
● вече не изискваме данните за определената цел, но все още се нуждаете от тях, за да наложите или да защитите законни искания;
● сте повдигнали възражение срещу обработваните от нас данни.
● Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-горе контакти. Това свое право можете да упражните само за онези категории лични данни, които обработваме на основание Вашето съгласие (посочени са в раздел III).
Можете да поискате от нас да Ви предоставим в структуриран, обичаен и машинно четим формат готови за пренос данните, които сте ни поверили за съхранение, при условие че:
● ние обработваме тези данни на базата на Вашето съгласие или изпълняваме договор между нас и
● тази обработка се извършва с помощта на автоматизирана процедура.


Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на посочената контактна информация в Раздел „Контакти“ на сайта на КЗЛД (www.cpdp.bg) и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни от “Карпедиеми” ЕООД.


За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените по-горе контакти. За да Ви идентифицираме и да сме сигурни, че предоставяме информация на Вас, както и за да защитим Вашите интереси, запитвания и заявки по телефона няма да приемаме за валидни.
Ще отговорим на всяко Ваше искане в рамките на 30 календарни дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно, като посочим и причините за забавянето. В случай на съмнение, можем да изискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви. Това се прави, за да защитим Вашите права и поверителност. Информираме Ви, че за да осигурим спазването на правата Ви и да приемем исканията Ви, когато сте заявили услуга през интернет страниците ни, можем да Ви идентифицираме само въз основа на подадения при заявка за услуга електронен адрес. В случай че имате последващи промени на ел. адрес, които сте въвели, моля да ни информирате.


VII. Промени в настоящата политика
Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще те уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Тази Политика за защита на личните данни е публикувана на 1 май 2023 г.

Политика за поверителност

bottom of page